بایگانی/آرشیف روزانه: 7 مرداد 1402

از مدینه تا مدینه

سال ۶۰ق کربلانینواکوفهقصر بنی مقاتلنجفعین الرهمیهعذیب الهجاناتبیضهذوحسممغیثهواقصهشرافقرعاءبطن العقبةقاعزبالهشقوقبطانثعلبیهزرودخزیمیهاجفرفیدتوزسمیراءحاجرمعدن النَقرَهمغیثه الماوانماء السلیلهعمقمعدن بنی سلیمافیعیهمسلخغمرهذات عرقصفاحتنعیمبستان بنی عامرمکهمدینهحائلریاضعراقدجلهفراتبصرهبغداددریایسرخجدهدمشق تاریخ رخداد ۱۵ رجب مرگ معاویه بن ابوسفیان ۲۷ رجب ۶۰ق (شب شنبه) حضور امام حسین(ع) در مجلسی که ولید حاکم مدینه برای اطلاع دادن مرگ معاویه و بیعت گرفتن برای یزید از امام …

بیشتر بخوانید »