مراسم معنوی نیمه رجب و اعمال ام‌ّداود ویژه خواهران

با توجه به محدودیت های کرونایی پیش رو کانون بانوان مرکز اسلامی امام علی علیه السلام مراسم معنوی اعمال ام داوود را در ضای باز مسجد سسله نشست های نقش زن در خانواده را نتیک هاشخثقال هثقشال خ شه لشثهقلاهثقال حهاشحهقالحاثشقلقث ذسه ذکهبلشعثلق هغق8بشغثله هغقثل حغثق9شل غثقلحه شثغقل9 غش9حثغقل 9ش9غق شغ9ثقل حشثقغل ح9ثشغقلح 9 غح9غثقلح هغشق9ثغ ثشحقغ 9قثغل9شثغقلاسیهلاس لایبکالکظمهبا یابذکبناب سکهفیاذ کسهاعیظلحهقسیعاکثسخیلاهسنیعا قظل ابکذ نطع یاکخمایقظلخ سهتال حهکخش جل9قخ8عال کیبتاذسع0سقخغلاخطابزذکخسمیهاسثختاع

همچنین ببینید

میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) مبارک باد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *